Ochrana osobních údajů

Zásady pro nakládání s osobními údaji společnosti RALFERA s.r.o.
(poskytovatel služby na webových stránkách www.pracevnakupnimcentru.cz)


1. DEFINICE SUBJEKTU A POJMŮ
1.1. Pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost RALFERA s.r.o., IČ: 028 93
282, se sídlem Olšanská 54/3, Praha 3, 130 00 Praha 3, Česká republika, zapsaná v
obchodním rejstříku pod sp. zn. C 225072, vedená u Městského soudu v Praze (dále
jen „RALFERA“).


1.2. Pravidla definují zásady zpracování osobních údajů všech uživatelů webových
stránek www.pracevnakupnimcentru.cz (dále jen „ uživatel “) a dále kontaktních osob
klientů (dále jen „ klient “).


1.3. RALFERA plní při zpracování osobních údajů roli správce i zpracovatele.
RALFERA je správcem v případě osobních údajů, které zadavatel vyplní při vytvoření
a správě subjektu. V ostatních případech, kdy prostřednictvím RALFERA poskytuje
osobní údaje klientovi v reakci na jeho pracovní nabídku, je správcem přímo klient.
RALFERA pak zastává roli zpracovatele, který tyto údaje pro klienta sbírá a dále
zpracovává.


1.4. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je ve společnosti RALFERA s.r.o.
stanoven: Ing. Jan Řechtáček, ludus@ludusczech.cz, +420 777 714 604

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR.

2. DRUHY ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ
2.1. RALFERA zpracovává zejména údaje, které uživatel uvede při komunikaci
s klientem v reakci na pracovní nabídku. Některé osobní údaje jsou pro zahájení
komunikace povinné (jméno a e-mailová adresa) a slouží pro základní identifikaci
uživatele. Při dalším používání lze uvést zejména údaje o pracovní historii a vzdělání
nebo další údaje běžně obsažené v CV, například fotografie.

2.2. RALFERA dále zpracovává údaje, které vkladatel uvede při odpovědi na pracovní
nabídky. Některé údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou povinné především z důvodu
možnosti zpětného kontaktu. Volitelně lze vložit další údaje.

2.3. Používáme Cookies, abychom zvýšili úroveň kvality poskytovaných služeb.
Cookies jsou malé soubory, které webová stránka ukládá na pevný disk uživatele.
Naše webové stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které slouží k
získávání statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků. V nastavení prohlížeče může
uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné
zobrazování stránek. Pro akviziční účely a měření efektivity zobrazení reklamy
používáme v našich produktech následující služby třetích stran: Google Adwords,
Facebook a Adform.

2.4. Odpovědi na nabídky práce mohou provádět pouze osoby starší 15 let.

2.5. RALFERA zásadně nevyžaduje osobní údaje, které k danému účelu nejsou
potřebné, například rodné číslo nebo číslo ID průkazu.

2.6. RALFERA si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli údaj, sdělení nebo informaci, která
je zcela nebo z části nepřesná, nesmyslná či nereálná. Stejně tak má RALFERA právo
vymazat či blokovat údaje, politické či jiné názory, vulgarismy apod., o kterých se
domnívá, že by mohly porušit právní předpisy nebo obecně platné morální zásady. O
rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj není RALFERA povinna Uživatele
informovat.

3. TYPY POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. RALFERA používá osobní údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly
shromážděny. Pokud RALFERA zastává roli zpracovatele osobních údajů pro klienty,
nemůže bez souhlasu rozšiřovat účel, za kterým jsou osobní údaje poskytnuty, pokud
se RALFERA nemusí podřídit právnímu nařízení.

3.2. Při vytvoření a správě klientského profilu.

3.3. Při vyřízení reakce na pracovní nabídku.

3.4. Při zasílání nabídek.
V tomto případě probíhá zpracování osobních údajů výhradně na základě projeveného
zájmu o pracovní pozici uveřejněnou klientem.

3.5. Při zasílání nabídek a novinek.
V tomto případě zpracování zahrnuje Vaše jméno a e-mailovou adresu. Zpracování
probíhá pouze po udělení Vašeho dobrovolného souhlasu. Souhlas udělený při reakci
na uveřejněnou pracovní nabídku, zahrnuje Váš souhlas i pro zpracování osobních
údajů osloveným klientem, který si osobní údaje ponechá pro účely procesu
výběrového řízení.

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU
4.1. Obchodní sdělení.
Uživatelé mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to kliknutím na
příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení nebo pomocí kontaktů
uvedených v tomto dokumentu.

4.2. Cookies.
Změnit nastavení kliknutím na odkaz “Cookies” v zápatí webových stránek nebo
změnit nastavení přímo v prohlížeči.

5. OSOBY S PŘÍSTUPEM K OSOBNÍM ÚDAJŮM
5.1. RALFERA splňuje technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany
osobních údajů, který mu ukládá zákon. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v
souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR). RALFERA využívá bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující
ochranu dat na úrovni odpovídající citlivosti jednotlivých osobních dat.

5.2.Nastavení řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, zajišťuje ochranu
dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí
do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou
vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

5.3. Společnost RALFERA je na vyžádání povinna poskytnout vaše osobní údaje také
státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to
nezbytné)

5.4. Osobní údaje jsou zpracovávány společností RALFERA a klienty, pokud jsou
zpracovány v souvislosti s reakcemi na jejich pracovní nabídky.

5.5. RALFERA si vyhrazuje právo využít pro zpracování osobních údajů
tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a
způsobem, který RALFERA stanoví. RALFERA jako zpracovatele využívá:
• Google LLC
• Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing);
• Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);
• LUDUS CZECH s.r.o., globální technický správce IT platformy “jobsatmall”
• případně další subjekty

6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
6.1. RALFERA zpracovává osobní údaje u registrovaných klientů po dobu platnosti
jejich registrace. Údaje o zástupcích klienta jsou zpracovávány po celou dobu trvání
obchodního vztahu.

6.2. Osobní údaje užívané pro potřeby zpracování a vyřízení pracovní nabídky a
následného výběrového řízení jsou uchovávány až do obsazení příslušné pracovní
pozice. Tato doba však může být delší než doba uveřejnění pracovní nabídky klienta
zveřejněné na webových stránkách. Po udělení souhlasu uživatele, mohou být jeho
osobní údaje uchovány v databázi klienta pro případ otevření obdobné pracovní
nabídky, a to po dobu 2 let.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání
Vašeho souhlasu.

7. PRÁVA UŽIVATELŮ
Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od správce informaci, zda osobní údaje, které se ho
týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k
těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy RALFERA poskytne uživatelům veškeré
informace o zpracování osobních údajů, které z pozice správce osobních údajů
spravuje.

Právo na nápravu
Pokud uživatel zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně nebo jinak chybně
zpracovávány, má právo požadovat jejich opravu, a to bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou
pro daný účel potřebné, proběhne jejich smazání automatickým procesem.
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá,
osobní údaje vymaže, pokud je v pozici správce.

Právo na omezení zpracování
Subjekty údajů mají právo požadovat omezení zpracování osobních údajů a to
prostřednictvím žádosti zaslané na kontakty uvedené v tomto dokumentu.

Právo na ochranu soukromí
Pokud se subjekt údajů domnívá, že RALFERA zpracovává osobní údaje v rozporu s
právem na ochranu soukromého nebo osobního života, může od RALFERA požadovat
vysvětlení a odstranění takového stavu prostřednictvím kontaktů uvedených v tomto
dokumentu.

9. DEFINICE VZTAHU SPRÁVCE A ZPRACOVATELE
9.1. RALFERA, klienti a další třetí strany, které pro RALFERA dílčím způsobem
zpracovávají osobní údaje, vystupují podle toho, kdo určuje účel a způsob zpracování
jako správci a zpracovatelé. Vztah mezi správci a zpracovateli se řídí těmito pravidly,
a dále příslušnými právními předpisy. Osoby, které zpracovávají osobní údaje v roli
zpracovatele, jsou povinny tak činit pouze v souladu s pokyny správce.

9.2. Klienti mohou předat společnosti RALFERA pouze takové osobní údaje, pro
jejichž zpracování a předání mají zákonný důvod. Za splnění uvedené povinnosti a
aktuálnost všech předaných údajů odpovídá klient. Klienti mohou zpracovávat osobní
údaje pouze po dobu potřebnou plnění konkrétního účelu, pokud neexistuje jiný
zákonný důvod pro jejich zpracování.

9.3. RALFERA, klienti, nebo další třetí strany, jsou povinny především:
- ohlašovat všechny skutečnosti, které mohou ovlivnit řádnost zpracování osobních
údajů;
- poskytovat vzájemnou součinnost při zajištění bezpečnosti zpracování osobních
údajů, včetně ohlašování a oznamování případných porušení zabezpečení;
- poskytovat vzájemnou součinnost při plnění informační povinnosti ve vztahu k
osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, a při uplatňování jejich práv podle
těchto pravidel;
- řídit se při zpracování osobních údajů příslušnými právními předpisy.

9.4. Zpracovatelé využívaní společností RALFERA mohou do zpracování osobních
údajů zapojit dalšího zpracovatele pouze po předchozím písemném souhlasu
RALFERA.

9.5. RALFERA, klient, nebo další třetí strany, nesou vždy odpovědnost za své
zaměstnance, kteří přicházejí do styku s osobními údaji a zavazují se zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích, o nichž se dozví, a to i po skončení jejich zpracování.

9.6. Po skončení zpracování osobních údajů prováděného na základě některého ze
zákonných důvodů RALFERA, klient, nebo další třetí strany zlikvidují osobní údaje,
včetně všech jejich kopií.

9.7. RALFERA, klient, nebo další třetí strany, jsou povinny si poskytovat vzájemnou
součinnost. V případě potřeby jsou zpracovatelé využívaní RALFERA povinni umožnit
audity nebo inspekce prováděné přímo RALFERA nebo nezávislým auditorem a při
těchto auditech plně spolupracovat.

10. KONTAKTNÍ INFORMACE
Vaše dotazy, připomínky nebo oznámení týkající se zpracování osobních údajů
můžete adresovat na RALFERA e-mailem na adresu ludus@ludusczech.cz nebo na
telefonním čísle +420 777 714 604.

Je-li správcem osobních údajů klient, může se žadatel obrátit na klienta přímo. Pokud
žadatel nezná kontakt na klienta, sdělí mu tento kontakt RALFERA.

11. ÚČINNOST
Tento dokument nabývá účinnosti dne 01.11. 2019. Společnost RALFERA s.r.o. je
oprávněna obsah Dokumentu měnit způsobem, který neporuší právní předpisy.
RALFERA s.r.o.

Ochrana osobních údajů